Maak van jouw huis een thuis met onze meubelen en accessoires
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden H.C Woonwinkel 

 

Definities

1.H.C Woonwinkel: H.C. Woonwinkel, gevestigd te Winschoten onder KVK nr: 83518673

2.Klant: degene met wie H.C. Woonwinkel een overeenkomst is aangegaan.

3.Partijen: H.C. Woonwinkel en klant samen.

4.Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomst en leveringen van diensten of producten door of namens H.C. Woonwinkel.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen 

1. Alle prijzen die H.C. Woonwinkel hanteren zijn in euro's, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-,verzend,-of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 

2. Alle prijzen die H.C. Woonwinkel hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan H.C Woonwinkel te allen tijden wijzigen.

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die H.C. Woonwinkel niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst,  kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.

4. De consument heeft het recht de om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolgen is van een wettelijke regeling.

 

Monsters en modellen

Indien de klant een monster of een model van product heeft ontvangen, dan kan daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met monster of model overeenstemmen.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is H.C. Woonwinkel gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransactie in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand word gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan H.C. Woonwinkel.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag H.C. Woonwinkel zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van H.C. Woonwinkel op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomt door H.C. Woonwinkel, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan H.C. Woonwinkel te betalen.

 

Recht van reclame 

1. Zodra de klant in verzuim is, is H.C. Woonwinkel gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant onbetaald product. 

2. H.C. Woonwinkel roept het recht van reclame in door middel van schriftelijk of elektronische mededeling.

3. Zodra de klant op hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan H.C. Woonwinkel, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

4. De kosten voor terughalen of brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

Herroepingsrecht

1. Een consument kan online een aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van rede ontbinden op voorwaarde van dit:

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

- op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

- zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen 

- zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen 

3. De consument kan zijn beroep op het herroeprecht kenbaar maken via [email protected], indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van H.C woonwinkel. www.Hcwoonwinkel.nl kan worden gedownload.

4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan H.C. Woonwinkel, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

 

Vergoeding van bezorgkosten

1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daar van tijdig de volledige bestelling aan H.C. woonwinkel heeft geretourneerd, dan zal H.C. woonwinkel eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van tijdige en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van H.C. Woonwinkel voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

 

Vergoeding retourkosten.

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Retentierecht

1. H.C. Woonwinkel kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van H.C. Woonwinkel heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

2. De retentierecht geld eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betaling verschuldigd is aan H.C. Woonwinkel.

3. H.C. Woonwinkel is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om schuld aan H.C. Woonwinkel te verrekenen met een vordering op H.C. Woonwinkel.

 

Eigendomsvoorbehoud

1. H.C. Woonwinkel blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat dat klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van H.C. Woonwinkel op grond van wat voor met H.C. Woonwinkel gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschiet in de nakoming.

2. Tot die tijd kan H.C. Woonwinkel zich beroep op zijn eigendomsvoorbehoud en zaken terugnemen.

3. Voordat de eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de product niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

4. Indien H.C. Woonwinkel een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geld de overeenkomt als ontbonden en heeft H.C. Woonwinkel het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rent te vorderen.

 

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad sterkt.

2. Levering vindt plaats bij H.C. Woonwinkel, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

4. Indien de overeengekomen bedragen niet op tijd worden voldaan, heeft H.C. Woonwinkel het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

5. Bij te late betaling is er spraken van schuldeisersverzuim, met als gevolgen dat de klant een verlate levering niet aan H.C. Woonwinkel  kan tegenwerpen.

 

Levertijd

1. De door H.C. woonwinkel opgegeven levertijd zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schade vergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van H.C. woonwinkel.

3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomt te ontbinden, tenzij H.C. Woonwinkel niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverde product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door expediteur c.q bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan H.C. Woonwinkel niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade

2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan het product of verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan H.C. Woonwinkel , bij gebrek waarvan H.C. woonwinkel niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Bewaring

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan overeengekomen levering datum, is het risico van eventuele kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2. eventuele extra kosten als gevolg van voortijdig dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

Garantie 

1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 

2. De garantie geld niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van het product die het voorwerp zijn van overeenkomst tussen partijen, gaat over de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd althans in de macht van de klant kamen of van een derde die het product ten behoeven van de klant in ontvangst neemt.

 

Ruilen 

1. Ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

-ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de origine factuur

-het product wordt teruggebracht in de originele verpakking

-het product is niet gebruikt

2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen, opmaat gemaakte artikelen kunnen niet worden geruild  

 

Klachten 

1. De klant dient een door H.C. Woonwinkel geleverde product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverde product niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant H.C. Woonwinkel daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van tekortkoming, op de hoogte te stellen.

3. Consumenten dienen H.C. Woonwinkel uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming zodat H.C. Woonwinkel in staat is hierop adequaat te reageren. 

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopend werkzaamheden, kan dit er in ieder geval toe leiden dat H.C. Woonwinkel gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling 


1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan H.C. Woonwinkel.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling H.C. Woonwinkel ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijk aansprakelijkheid klant

Als H.C. Woonwinkel een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan H.C. Woonwinkel verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid H.C. Woonwinkel

1. H.C. Woonwinkel is uitsluiten aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien H.C. Woonwinkel aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. H.C. Woonwinkel is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, of schade aan derden.
4. Indien H.C. Woonwinkel aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering van een verzekeringsmaatschappij van het schade bedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schade vergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van H.C. Woonwinkel vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voorvalt. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaald artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft recht de overeenkomst te ontbinden wanneer H.C. Woonwinkel toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door H.C. Woonwinkel niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat H.C. Woonwinkel in verzuim is.
3. H.C. Woonwinkel heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of op tijd nakomt, dan wel indien H.C. Woonwinkel kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen

 

Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van H.C. Woonwinkel in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan H.C. Woonwinkel kan worden toegerekend in een van de wil van H.C. Woonwinkel onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van H.C. Woonwinkel kan worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht toestand worden ook -doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand ( zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc); wanprestatie en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteit-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor H.C. Woonwinkel 1 of meerdere verplichten naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort tot dat H.C. Woonwinkel er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. H.C. Woonwinkel is in een overmacht situatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoudt ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijzigen algemene voorwaarden

1. H.C. Woonwinkel is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten alle tijden worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijziging zal H.C. Woonwinkel zo mogelijk vooraf met de klant te bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de schriftelijke instemming van H.C. Woonwinkel.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederen rechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Toepasselijk recht en bevoegd rechter

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat gevallen vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat H.C. Woonwinkel bij het opstellen van de voorwaarden op dat moment voor ogen had.

Toepasselijke tekst en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst is tussen partijen uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar H.C. Woonwinkel is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.